اشتغال بانوان از دیدگاه رهبری

اشتغال بانوان از دیدگاه رهبری

با اشتغال و مدیریّت بانوان، مادامی‌که با مسائل اصلی آنها معارضه پیدا نکند، مخالفتی نداریم

مابا اشتغال بانوان مخالف نیستیم؛ بنده خودم نه با اشتغالشان، نه با مدیریّتهاشان مخالفتی ندارم، مادامی‌که با آن مسائل اصلی معارضه و تنافی پیدا نکند؛ اگر معارضه پیدا کرد، آن مقدّم است. یکی از کارهایی که باید انجام بگیرد، طبعاً این است که نگاه کنند ببینند آن مشاغلی که متناسب با این خصوصیّت زن است

ادامه مطلب