مردان، رهبر نهاد خانواده

مردان، رهبر نهاد خانواده

مرد، سرپرست خانوادۀ خویش است و دربارۀ آنها از او باز خواست می شود.» پس به خاطر داشته باشید: تفویض مسئولیت، نشان دهندۀ فضیلت افراد نیست، بلکه انجام دادن شایستۀ وظایف است که ارزشمندی انسان ها….

ادامه مطلب

جایگاه مردان در نظام خانوادۀ شایسته

جایگاه مردان در نظام خانوادۀ شایسته

جنس مردان نسبت به جنس زنان، قوّام هستند. «قوّام» از مادۀ قیام و قوم می آید. کلمۀ قوّام بر وزن فعّال بوده، صیغۀ مبالغه است. قوّام کسی است که مسئولیتی را قبول کند و توانایی این را داشته باشد که بازوی فردی….

ادامه مطلب

توجه به ساختار عاطفی خانواده (2)

توجه به ساختار عاطفی خانواده (2)

دین مبین اسلام، در زمانی که شنیدن خبر تولد دختران، صورت پدران را برافروخته می کرد و آنان را غمگین می ساخت، به مردان تأکیدهای جدی فرموده است بر مهرورزی و محبت به زنان؛ تا جایی که امام صادق……

ادامه مطلب

ساختار عاطفی خانواده (1)

ساختار عاطفی خانواده (1)

اگر باور کنیم که وجود تفاوت ها از زیبایی های خلقت بوده، عامل دوام و بقای خانواده و حتی جامعه است و اگر بپذیریم همسرمان از نظر روحی با ما متفاوت است، تحمل این تفاوت ها، کار راحت تری خواهد بود. این نوع نگاه…

ادامه مطلب

اثبات صداقت در محبت

اثبات صداقت در محبت

خانه بعد از یک سال زندگی در آن، نیازمند نظافت اساسی است و زنان در کمال محبت، مسئولیت این نظافت دشوار را بر عهده می گیرند. حال در این وضعیت، دور از انصاف است که به جای کمک کردن و قوت قلب دادن به همسر…

ادامه مطلب